Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: https://centrumizolacji.com/pl (zwanym dalej „Sklep internetowy”), należącym do Grzegorza Macura prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRUPA MACURA GRZEGORZ MACURA ul. Gustawa Morcinka 17/15, 43-430 Skoczów, NIP: 5482546377 REGON: 241063034. (zwany dalej „Sprzedawcą”).

 

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00:

  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@centrumizolacji.com,
  • pod numerem telefonu: +48600805197 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora),
  • za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://centrumizolacji.com/pl/contact.

 

3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w ciągu 1 dnia od złożenia zapytania.

 

4. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia konta lub/i złożenia zamówienia przez Klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https:// https://centrumizolacji.com/pl. Jednocześnie informujemy, że złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

5. Na stronie Sklepu internetowego zamieszczone są informacje o oferowanych do sprzedaży produktach wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi właściwości tych produktów i ich cen. Ceny produktów podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.

 

6. Sklep internetowy oferuje sprzedaż chemii budowlanej, produktów do hydroziloacji, narzędzi do aplikacji żywic, narzędzia BHP, materiałów termoizolacyjnych.

 

7. Podane na stronie internetowej ceny oraz informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

8. Jednocześnie informujemy, że występowanie produktów oferowanych przez Sklep internetowy nie jest jednoznaczna z dostępem do towaru w magazynie i możliwością zrealizowania zamówienia.

 

9. Wygląd produktów zaprezentowanych na Stronie internetowej może odbiegać od produktu dostarczonego Klientowi.

 

II. Warunki dokonywania zakupów

 

1. Klientem Sklepu internetowego może być:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu na podstawie odrębnych przepisów została nadana zdolność prawna - prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie działalności określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w działach 41, 42 oraz 43.

 

2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w Sklepie internetowym wyłącznie poprzez stronę internetową.

 

3. Zmówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie internetowej i potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

 

5. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i Republiki Czeskiej.

 

6. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

 

7. Realizacja zamówień internetowych odbywa się do 5 dni roboczych (czas od złożenia zamówienia do przekazania towaru przewoźnikowi) liczonych od zaksięgowaniu środków na rachunku bankowy Sklepu internetowego, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

8. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki towaru do Klienta.

 

9. Sklep internetowy do każdego zamówienia dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.

 

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.

 

11. Klient może skorzystać z opcji utworzenia konta Klienta na Stronie internetowej. W celu utworzenia konta Klient, oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówienia powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania ponownego dostępu do konta Klienta. Klient ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta Klienta.

 

12. Sklep internetowy daje możliwość złożenia zamówienia z indywidualnie dostosowanymi produktami na życzenie Klienta po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem internetowym. Produkty na indywidualne zamówienie tworzone będą na wyłączną odpowiedzialność Klienta z jednoczesnym wyłączeniem możliwości odstąpienia od umowy oraz z wyłączeniem rękojmi za wady tych, że produktów.

 

III. Płatność i wysyłka

 

1. Płatności za zamówione produkty odbywają się za pośrednictwem https://www.imoje.pl oraz https://bluemedia.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski S.A., z siedzibą: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54- 75, REGON: 271514909 a usługa blue media przez Blue Media S.A. z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561 oraz zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatność.

 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności imoje.pl
  • Płatność bezpośrednio na konto Sklepu internetowego
  • Płatność za pobraniem.

 

3. Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.

 

4. Wysyłka zamówionego produktu następuje pod wskazany przez Klienta adres.

 

5. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085. Szczególne warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie inpost.pl

 

6. Sklep internetowy oczekuje na płatność do 2 dni roboczych liczonych od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli kwota odpowiadająca wartości zamówienia nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia – zamówienie zostanie anulowane.

 

7. Gdy przesyłka płatna z góry nie została przez Klienta odebrana towar przesłany jest zwrotnie do Sprzedawcy, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązanie po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia warunków ponownej wysyłki ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki.

 

8. Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.

 

IV. Odpowiedzialność sprzedawcy

 

1. Odpowiedzialność Sklepu internetowego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze. V. Odstąpienie od umowy 1. Uprawnienia w zakresie możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy zostaje wyłączone. VI. Gwarancja 1. Produkty oferowane na stronie internetowej objęte są gwarancją producentów.

 

2. Informacje dotyczące okresu udzielanej gwarancji oraz sposób jej załatwienia dostępne są na stronach internetowych producentów lub bezpośrednio u producenta danego towaru.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 

2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana przez Klienta.

 

3. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych umieszczona na stronie Sklepu internetowego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeksu cywilnego).

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zmówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.