Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorza Macura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA MACURA GRZEGORZ MACURA ul. Gustawa Morcinka 17/15, 43-430 Skoczów, NIP: 5482546377 REGON: 241063034. Dane kontaktowe: biuro@centrumizolacji.com; ul. Gustawa Morcinka 17/15, 43-430 Skoczów.

 

Kategorie Twoich Danych Osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane takie jak: imię, nazwisko, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt ze Sklepem internetowym wyznaczonej przez Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki zamówienia, adres na jaki ma zostać wystawiony rachunek, nazwa firmy, forma działalności firmy, numer właściwego rejestru przedsiębiorców, numer NIP, numer REGON.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Niniejszym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Administratora w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi Pani/Pana zamówienia, w celu utworzenia konta Klienta na stronie internetowej, w celu realizacji ewentualnych roszczeń oraz w celu ich archiwizacji, a także realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest w szczególności ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Ponadto Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu kontaktu w ramach organizowanych akcji marketingowych, w celu polecania towarów, którymi może być Pani/Pan zainteresowany oraz w celu optymalizowania zakupów i przygotowywania indywidulanej oferty. Administrator Danych Osobowych informuje jednocześnie, że w każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Wyrażenie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych  może nastąpić w formie wiadomości tekstowej skierowanej na adres Administratora Danych Osobowych lub adres e-mail: biuro@centrumizolacji.com.

 

Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystywany jest podany przez Klienta adres e-mail. Wymagane jest również potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera na wskazany adres e-mail.  Klient w każdej chwili może anulować wyrażoną zgodę bez ponoszenia kosztów. Anulowanie zgody na otrzymywanie newslettera może nastąpić w formie wiadomości tekstowej skierowanej na adres Administratora Danych Osobowych lub adres e-mail: biuro@centrumizolacji.com.

 

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe dostawcy systemów informatycznych i usług IT; podmiotą świadczącym Administratorowi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych; podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze zamówienia (przewoźnicy, banki, podmioty umożlwiające płatność internetową), organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, prowadzenia korespondencji, trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Pani/Pana prawa:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
  3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Pani/Pana dane;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych ;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani tez zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  8.  Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.